੪ ਅਵਸਥਾ - The Four Stages

ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਉਨਮਨਿ ਮਗਨ ਰਹੈ ਲਿਵਲਾਈ।


They [Gurmukh], in all the four stages - Jagrat (conscious) Suapan (dream), Sukhopti (deep sleep or trance) and Turiya (Identical with the supreme lord) - remain merged in the love of the Lord.


ਜਾਗ੍ਰਤ - Conscious State

ਸੁਪਨ - Dream State

ਸਖੋਪਤ - Deep Sleep State

ਉਨਮਨਿ / ਤੁਰੀਆ - Bliss State (state of nothingness)


The Conscious/Awake state is where we do most of our Karam - we work, talk, move - live our life


The Dream state is where we are somewhat aware of living - we dream of the conscious stage.


Then we have the Deep Sleep state where we are not aware of our surroundings.


Bliss is the final state. It is the state where you have merged with the 1 Akaal Purakh.


These levels were explained in two ways by Gursikh -


When we look at an object we see it separate to us. We are aware that we are not that object. The link is from the eye to the object.


We then have the link from our brain to the eyes. Our brain is not the eyes, and neither of them are the object.


But in all there is one common experiencer. Which in essence remains unknown/unfelt. When you wake up are able to say you were sleeping/dreaming/in deep sleep because you are aware. This awareness is the consciousness or the Jyot within.


The way all four stages are linked was explained using a Mala.


We go through Wake, Dream, Deep Sleep, Wake, Dream, Deep Sleep - just like the beads on a Mala.


As we go through the beads, moving on from one to the next, we see that the metal band that holds the beads is constant.


The band is the Turiya State - The constant experiencer. It's the truth in Maya.


Turiya is Gyaan Khand. At this level you have attained Jeevan Mukti


Your are above labels and identity - there is no I, no ego. You see all as One. You are One.


This state is hard to obtain. Maharaaj teaches us


ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥


ਜਗਤ ਵਿਚ) ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਪਸਰ ਰਿਹਾ) ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ

The three qualities hold people in attachment to Maya. The Gurmukh attains the fourth state of higher consciousness.


Through Gur Prasad we can do Naam Simran. With Naam Simran we can break past the 3 states, break past Karam and the Panj Chor, and obtain Akaal Purakh Waheguru. We need to direct the Panj Chor into Prema Bhagti and meditate on WAHEGURU


All in this Jeevan.


ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥

This is your chance to meet the Lord of the Universe.


When Turiya or Gyaan Khand is obtained Gurmukhs live within the world whilst spiritually separate. Bhagat Kabir Ji accounts a teaching of Bhagat Namdev Ji as;