Ghazal Number 9

ਗਦਾਇ ਕੂਇ ਤੁਰਾ ਮੈਲਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਹਵਾਇ ਸਲਤਨਤੋ ਜ਼ੋਕਿ ਕਜਕੁਲਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਹਰ ਆਣ ਕਿ ਮਮਲਕਤਿ ਦਿਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਸੁਲਤਾਣ ਸ਼ੁਦ

ਕਸੇ ਕਿ ਯਾਫ਼ਤ ਤੁਰਾ ਹਮਚੂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਗਦਾਇ ਕੂਇ ਤੁਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿ ਹਰ ਦੋ ਸਰਾ-ਸਤ

ਅਸੀਰਿ ਖ਼ਤਿ ਤੁਰਾ ਹਾਜਤਿ ਗਵਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਕੁਦਾਮ ਦੀਦਾ ਕਿ ਦਰ ਵੈ ਸਵਾਦਿ ਨੂਰਿ ਤੂ ਨੀਸਤ

ਕੁਦਾਮ ਸੀਨਾ ਕਿ ਮਖ਼ਜ਼ਨਿ ਇਲਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਫ਼ਿਦਾਇ ਸ਼ੌ ਉਜਰੇ ਮਖਾਹ ਗੋਯਾ

ਕਿ ਦਰ ਤਰੀਕਤਿ-ਮਾਜਾਇ ਉਜ਼ਰ ਖ਼ਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਗਦਾਇ ਕੂਇ ਤੁਰਾ ਮੈਲਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਹਵਾਇ ਸਲਤਨਤੋ ਜ਼ੋਕਿ ਕਜਿ-ਕੁਲਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਗਦਾ - beggar, Fakir

ਕੂ - ਕੂਚਾ Cleaner, scrubber, Alley/street

ਮੈਲ - Desire, wish

ਹਵਾ - Longing, desire

ਕਜਿ ਕੁਲਾਹੀ - Tilted hat, Crown (Persian rulers would wear a tilted crown)

Goya, the beggar in your streets has no desire of royalty. He doesn't desire to rule, or wish for a crown.


ਹਰ ਆਂ ਕਿ ਮੁਮਲਕਤਿ ਦਿਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੁਦ

ਕਸੇ ਕਿ ਯਾਫ਼ਤ ਤੁਰਾ ਹਮਚੂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇਸਤ

ਹਰ ਆਂ ਕਿ - Whoever has

ਮੁਮਲਕਤਿ ਦਿਲ - Royalty of the Heart

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ - Grasp of, catch

ਸੁਲਤਾਨ - Sultaan, King, Ruler

ਸ਼ੁਦ - To have happened

ਕਸੇ ਕਿ - Whoever has

ਯਾਫ਼ਤ - To have achieved, gained

ਤੁਰਾ - You

ਹਮਚੂ - Similar, same as

ਓ - Of that

ਨੇਸਤ - To not be.

Whoever rules over his heart, has control over his mind, he has become a King. There is no warrior on par with whoever has gained You.

ਗਦਾਇ ਦਰਗਹ ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿ ਹਰ ਦੋ ਸਰਾਸਤ

ਅਸੀਰਿ ਖ਼ਤਿ ਤੁਰਾ ਹਾਜਤਿ ਗਵਾਹੀ ਨੇਸਤ

ਦਰਗਹ ਤੋ - Your Court

ਹਰ ਦੋ - Both

ਸਰਾਸਤ - People are

ਅਸੀਰ - Slave, captive

ਖ਼ਤ - Burgeoning hair, baby hair before a full beard.

ਹਾਜਤ - Need

ਰਹਾਈ - Freedom, liberation

The beggar in Your street is the King of both worlds (Lok and Parlok). The captive of your beauty does not need liberation.


ਕੁਦਾਮ ਦੀਦਾ ਕਿ ਦਰ ਵੈ ਸਵਾਦਿ ਨੂਰਿ ਤੂ ਨੀਸਤ

ਕੁਦਾਮ ਸੀਨਹ ਕਿ ਮਖ਼ਜ਼ਨਿ ਇਲਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਕੁਦਾਮ - Which

ਦੀਦਹ - Eye

ਕਿ ਦਰਵੈ - Within which

ਸਵਾਦਿ ਨੂਰ ਤੋ - Radiance of Your glory

ਸੀਨਹ - Chest

ਮਖ਼ਜ਼ਨਿ ਅਲਾਹੀ - Glow, Radiance of Godly treasures.

Which is that eye that does not have Your radiant kohl - the glow of your glory? Which is that chest (Heart) that does not have Godly treasures - your radiance - within?


ਫ਼ਿਦਾਇ ਸ਼ੌ ਉਜਰੇ ਮਖਾਹ ਗੋਯਾ

ਕਿ ਦਰ ਤਰੀਕਤਿ-ਮਾਜਾਇ ਉਜ਼ਰ ਖ਼ਾਹੀ ਨੀਸਤ

ਫ਼ਿਦਾ - To be a sacrifice, express love

ਓ - Of that

ਸ਼ੌ - Be, are

ਉਜ਼ਰ - Excuse, reason, refusal

ਮਖ਼ਾਹ - Do not do.

ਤਰੀਕਤ - Faith, community, religion, path

ਉਜ਼ਰ ਖ਼੍ਵਾਹੀ - Make an excuse.

O Goya! Become a sacrifice to the beloved Satguru and do not make any excuse, because on our path there is no place for excuses.The carefree blessed people at Akaal Purakh Wahegurus door, are like an unfathomable sea, which has no measurable depth or edge. In accordance to Guru Nanak Dev Jis command, with the gift that comes from Wahegurus praise, one becomes the King of Kings.

ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥

One who is blessed to sing the Praises of the Lord,

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥

O Nanak, is the king of kings. ||25||


Worldly rule doesn’t matter; Those thousands of thrones, crowns, heavenly gardens and kingdoms, can be sacrificed at the feet of the Beloved Satguru. Those that sacrifice all understand the ruling the mind is ruling the world.

ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥

conquer your own mind, and conquer the world.


Guru Arjan Dev Ji tells us that those rare beings, that come with an ask, only ask for the blessing of Simran - They come requesting ਹਰੀ-ਜਸ ।

ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥ ੪ ॥

Begging, begging - it is noble to beg for the Lord's Praise from the Guru. ॥ 4 ॥


Also,


ਸੋ ਮੰਗਾ ਦਾਨੁ ਗੋੁਸਾਈਆ ਜਿਤੁ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥

I beg for that gift from the Lord of the World, which will satisfy my hunger.

ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਦੇਵਹੁ ਦਰਸਨੁ ਆਪਣਾ ਜਿਤੁ ਢਾਢੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥

O Dear Lord God, please bless Your minstrel with the Blessed Vision of Your Darshan, that I might be satisfied and fulfilled.


Look at the nonchalance of Bhai Goya. They are saying - Guru Ji, the beggar at your door has no desire for Kingship. Royal crowns are dirt beneath them. They do not care for such things!


However, this does not mean that those imbued with Prabhu-Prem do not take interest in wordly Kingships and rulings. Reality is, they remain ready to install the rule of Dharam, and if need be there are ready to attain Shaheedi and do not hesitate to pick up arms. With every breath, the strive to set the foundations of Guru Sahibs aim of


ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥

There is only one religion of Dharma; let everyone grasp this truth.


They have this in mind, and are the embodiment of Sant-Sipahi.


If Nawabi is bestowed upon them, then like Nawab Kapoor Singh Ji they set the condition that they will continue their sewa of picking up the dung of horses just like before.


Bhai Nand Lal Ji here inspires the Sikhs to give up all excuses, doubts, apprehension and hesitation and be a sacrifice to the Satguru, because in our way of life, in our Panth, there is no place for complaining when giving yourself up.


ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥

First, accept death, and give up any hope of life.


Also,


ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥

If you desire to play this game of love with Me,

ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

then step onto My Path with your head in hand.

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥

When you place your feet on this Path,

ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ੨੦ ॥

give Me your head, and do not pay any attention to public opinion. ॥ 20 ॥

49 views0 comments

Recent Posts

See All